Nederland heeft ook in de toekomst een goed werkend Energiesysteem nodig. Een Energiesysteem dat betaalbaar moet blijven, maar ook duurzaam en robuust (veerkrachtig). Dit is Hoofdstuk 1 voor het Verkiezingsprogramma 2023 van MIDDEN – de Partij van en voor ons Allemaal.

MIDDEN is een nieuwe maar ook virtuele politieke partij. MIDDEN is een partij die niet zal bestaat maar wel met ideeën uit de samenleving en vooral op basis van (rationele) inhoud en visie impact probeert te maken en te inspireren. MIDDEN staat voor de voortgang van Nederland. MIDDEN staat voor innovatie, voor werkgelegenheid en welvaart. MIDDEN is een beetje liberaal, maar soms ook conservatief en vooral altijd sociaal en eerlijk. MIDDEN is inhoudelijk en rationeel.

MIDDEN wenst een beleid te (gaan) ontwikkelen dat ook uitgevoerd kan worden en waarbij de kosten en baten altijd ‘kloppen’. Wij zijn allemaal immers vrijwel allemaal het MIDDEN van Nederland, wij betalen belasting en wensen een mooie en duurzame samenleving te bouwen.

MIDDEN schrijft in de komende tijd ook een verkiezingsprogramma ter inspiratie voor alle andere politieke partijen van Nederland. We starten met Energie, maar hoofdstukken over Wonen, Economie (en Industrie), Onderwijs en Innovatie, en andere onderwerpen zullen volgen in de komende drie maanden. Heb je vragen of suggesties? Zet ze hieronder of stuur een e-mail.

Hoofdstuk 1 – Een Robuust en Duurzaam Energiesysteem (v0)

 • MIDDEN wenst dat in heel Nederland het elektriciteitssysteem robuust en betaalbaar blijft voor alle burgers en bedrijven. Het technische systeem mag niet leiden tot ‘black-outs’ en de kosten voor alle burgers moeten tot een reëel plafond per huishouden betaalbaar blijven ook voor lagere en middeninkomens. 
 • MIDDEN vindt dat de kosten voor de verdere vergroening van het energiesysteem goed en eerlijk en vooral beter verdeeld moeten worden over staat, bedrijven en burgers en dus niet te eenzijdig bij burgers mag komen te liggen. Den Haag moet ook weer meer regie krijgen over dit ontwerp en de ontwikkeling van het energiesysteem (deze ontwikkelingen zijn nu te veel gedecentraliseerd bij provincies en gemeentes) en stikstofwetgeving of andere wetgeving mag daarbij de bouw niet blokkeren.
 • MIDDEN is van mening dat het goed is om Nederland op langere termijn veel minder afhankelijk te maken zijn van aardolieproducten, steenkolen en aardgas. Klimaatverandering is daarbij niet het primaire argument, maar wel de grillige geopolitieke situatie wordt als belangrijk argument gebruikt door MIDDEN. MIDDEN wil echter niet dat Nederland automatisch en volledig “van het gas afgaat”. De complexiteit van het systeem is te groot om dit soort eenvoudige uitspraken te doen. MIDDEN wil zo snel mogelijk onderzoeken of het niet verstandig is om lange termijn gascontracten aan te gaan met bevriende naties; dit geeft rust. 
 • MIDDEN is geen voorstander van de grootzalige inzet van waterstof in huishoudens en woonwijken. De (zware) industrie is wel geheel vrij om waterstof in te gaan zetten ter vervanging van fossiele brandstoffen mits dit veilig voor de directe omgeving is. 
 • MIDDEN blijft huishoudens steunen die hun woning willen isoleren, die vrijwillig een warmtepomp willen installeren en/of die zonnepalen op hun woningen willen plaatsen. MIDDEN wenst ook te onderzoeken wat de rol van energieopslagsystemen thuis (of in de straat of wijk) kunnen gaan betekenen voor de robuustheid van het hele systeem en onderzoekt ook de toekomstige kosten voor de huishoudens. Huishoudens moeten ook in de toekomst met acceptabele maandlasten voor energie in een duurzaam huis kunnen leven en bij voorkeur onafhankelijker worden van de grote  energiemaatschappijen.
 • MIDDEN is tegen het heropenen van de gasvelden in Groningen. Mocht echter in geval van nood er toch gas uit Groningen opgepompt moeten worden, dan zal een substantieel gedeelte van de inkomsten ter compensatie worden gegeven aan die provincie die ook de (potentiële) schade of hinder daarvan ondervindt.  
 • Import van gas uit bevriende naties of oppompen van gas uit velden in de Noordzee blijft mogelijk waarbij de huidige gasbuffers als strategische infrastructuur en voorraad wordt aangemerkt (zomer-winter). Ook wenst MIDDEN dat er voldoende onderhoud uitgevoerd blijft aan het hele bestaande gasnetwerk zodat deze toekomst bestendig blijft. Een uitbreiding van het gasnetwerk wordt niet uitgesloten.
 • MIDDEN wenst dat er versneld geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnetwerk van Nederland. Het netwerk mag geen belemmering zijn voor de uitbreiding van het duurzame elektriciteitsaanbod. Het netwerk mag ook geen belemmering zijn voor het verder elektrificeren van de industrie en huishoudens. Het netwerk dient daarom naar een situatie van overcapaciteit ontwikkelt te worden.  De netwerk bedrijven zullen ook gemotiveerd worden om actief opslagcapaciteit van elektriciteit te gaan realiseren. Versnelling van uitrol van PV en wind productiecapaciteit kan alleen plaatsvinden als de netwerk infrastructuur op orde is.
 • MIDDEN is een tegenstander van de inzet van biobrandstoffen die geteeld worden op landbouwgebieden (eerste generatie). MIDDEN is voorzichtig met de inzet van hout uit productiebossen en tegen de inzet van hout uit natuurlijke bossen als brandstof van elektriciteitscentrales. Reststromen van de agro-food sector kunnen eventueel ingezet worden als co-vergistingsmaterialen. MIDDEN is geen principieel tegenstander van inzet van biobrandstoffen van de tweede generatie, maar verwacht weinig toegevoegde waarde.
 • MIDDEN vindt dat er per direct een staatsbedrijf gestart moet worden dat als doel heeft om binnen tien jaar een of meerdere kerncentrales te gaan exploiteren. Deze staats-centrales worden verspreid over Nederland. Deze kerncentrales en moderne gasgestookte elektriciteitscentrales dienen als back-up en basisvoorziening te blijven bestaan om de grilligheid van PV en wind productie te compenseren. Mogelijke plekken voor kerncentrales zijn a) Borsele, b) nabij Lelystad, c) nabij Geleen, randvoorwaarde is dat er ook op termijn voldoende koelwater beschikbaar is. Het is vooralsnog niet logisch om micro kerncentrales verspreid over Nederland te gaan installeren.
 • MIDDEN vindt dat we voorzichtiger moeten zijn met het aanwijzen van nieuwe windmolenparken op het land. Oude (afgeschreven) windmolens op land dienen eerste vervangen te worden. MIDDEN vindt tevens dat (landbouw)grond niet ingezet mag worden voor de bouw van nieuwe zonneparken. Alle daken van huizen, kantoren en overige gebouwen en boven parkeerplaatsen worden wel aangewezen voor de installatie van extra PV-capaciteit. 
 • Midden vindt dat bedrijven verplicht moeten worden om bij nieuwbouw te investeren in PV op hun dak. MIDDEN steunt de verdere investeringen in de grote windparken op zee; wel wordt kritischer gekeken naar de overheidssubsidie voor deze windparken op zee. 
 • MIDDEN vindt dat net als de boeren ook dat de (maak en zware) industrie in Nederland haar plek moet kunnen blijven hebben (wellicht als vorm van industriebeleid). Deze industrieën moeten wel versneld gaan verschonen waarbij nadrukkelijk hun emissies naar lucht, bodem en water gereduceerd moet worden. Hierbij kan waterstof en elektriciteit een rol spelen mits de leiding van deze projecten bij de industrie ligt. MIDDEN is bereid om te ondersteunen met kennis en middelen.
 • MIDDEN is geen tegenstander van CCS en steunt de aanleg van de eerste grootschalige projecten op zee of bij de kust.